مباحثی نو در جغرافیای انسانی (مبانی توپونیمی، ژئولینگویستیک، خزش روستایی و کاربرد GIS در آن ها)

publisher :  
location Created :  
سال انتشار شمسی :  
1400
inLanguage :  
زبان فارسی
isbn :  
9786008879732
number Of Pages :  
190
arrow close
arrow
comments

Access to comments is not possible.

From this author

Show all